Zapraszamy na stoisko Overlack na In Cosmetics w Londynie!

4-6 Kwietnia 2017 – Londyn.  Stoisko T41, zapraszamy!