REACH - OQEMA Polska

  • PL
  • EN

REACH

Wymagania obowiązującego w Europie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH – Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stanowią duże wyzwanie dla wielu firm działających w sektorze chemicznym.

W świetle rozporządzenia REACH jesteśmy dystrybutorem, importerem oraz dalszym użytkownikiem. Aktywna współpraca z naszymi dostawcami i odbiorcami umożliwia nam wywiązywanie się w pełni z nałożonych na nas przez REACH obowiązków.